Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek
 

I. Általános

1. A szolgáltató és az ügyfél közti általános szerződési feltételek alapját a következő  általános eladási- és szállítási feltételek képezik, amennyiben más egyezmények írásban nem egyeztetődnek.

2. Az általános eladási- és szolgáltatási szerződési feltételek érvényesek a vásárló, megrendelő minden jövőbeni megrendelése esetében, abban az esetben is, ha a szolgáltató nem utal rá minden egyéni esetben.

3. A megrendelő vásárlási feltételei elvileg nem köteleznek bennünket, akkor sem, ha nincs kimondottan ellenvetés részünkről.

II. Ajánlatok

1. A szolgáltató ajánlatai, beleértve a szállítási előírások változhatnak.

2. Amennyiben nem születik eltérő megállapodás gyári árak, valamint a hozzátartozó ÁFA-költségek érvényesek, a megfelelő csomagolási és szállítási biztosítással együtt.

3. Az ajánlat részét képező dokumentumok, mint például rajzok, ábrák, minták, és műszaki információk csak hozzávetőlegesen irányadók, kivéve, ha azok kifejezetten kötelezőnek számítanak. Az ajánlatok, pályázatok, tervek és rajzok nem állhatnak rendelkezésre és nem szabad elérhetőek legyenek harmadik személyek, különösen a versenytársak számára avagy tilos a  pályázati célokra való felhasználásuk. Amennyiben a szerződést nem ítélik oda a pályázó ajánlattevőnek, az ajánlat részét képező rajzokat és egyéb dokumentumokat, amelyek az ajánlat részét képezték, kérésre kötelező visszaküldeni. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a kifejezetten az ügyfél által kért minták, vázlatok, tervek és egyéb projekt- dokumentumok ellenében követelhessen egy fizetendő összeget, akkor is, ha a megbízás nem kerül sorra.

4. A szolgáltató nem köteles ellenőrizni a rá engedményezett vázlatokat, modelleket, szerszámokat és védjegyet a harmadik személy szellemi tulajdonjogainak megsértése szempontjából. Ezért a szabadalmi és / vagy használati minták sérüléseit a megrendelő személye képviseli és védelmezi. Amennyiben a szolgáltató ilyen okokból felelősségre lesz vonva, a megrendelő köteles őt ezalól mentesíteni, valamint az igénybevételből származó költségeket egy harmadik személy által jogsértés miatt megtéríteni.

III. Rendelés

1. A megrendelés a megbízás visszaigazolásától a szolgáltató részéről kötelezővé és garantálttá válik. Panaszok vagy változtatási kérelmek a szolgáltató irányában írásban 8 munkanapon belül közölhetőek.

2. A  megadott szállítási idő attól a naptól kezdődik, amikor a megrendelés technikai szempontból véglegesen tisztázva van, és minden biztosított alapanyag rendelkezésre bocsátása a megrendelő vagy egy harmadik személy által biztosított. Ez magában foglalja a fizetési megállapodás szerinti előleget is.

3. A Vis maior körülményei feljogosítják a szolgáltatót, egy késés esetén is, egy gátlási időtartam kitolására és egy megfelelő határidő meghatározására, vagy a beteljesületlen szerződés miatti teljes vagy részleges visszavonulásra. A szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet közvetlenül a vis maior-eset előfordulásának fellépéséről. Vis maior-esetnek számítanak azok az üzemi zavarok, mint pl. tűz, nyersanyag- és energiahiány, sztrájkok, kizárások és a közlekedési útvonalak meggátolása, mégpedig függetlenül attól, hogy ezek a körülmények a beszállító, a szállító vagy a szolgáltató al-szállítója nehézségeiként jelentkeznek.

4. A kivitelezési módosítások jogai, amelyek technikailag szükségesnek bizonyulnak, figyelembe véve a szállító érdekeit a vevővel szemben, fenntartás alatt vannak.

IV. Szállítások

1. Minden kockázat átszáll az árufelkészültség által valamint a szolgáltató szállításról tett értesítésével a vevőre.

2. Az áruk/ javak feladása alapvetően a vevő kockázatára és felelősségvállalására történik, amennyiben a szállítás ingyenesnek lett megállapítva. Ha a szállítmány sérült vagy hiányos a kézhezvételnél haladéktalanul egy helyzetjelentést kell rögzíteni a kiszállítóval együtt.

3. Keretrendelés teljesítése esetén a végrehajtás az előállítási lehetőségek függvényében történik. Amennyiben a teljesítési időpontok megegyezettek, a szolgáltató a határidő lejárta után követelheti az összegek kifizetését, anélkül, hogy a megrendelő ügyfelet erről előzetesen tájékoztatta volna. Amennyiben a megrendelő a megrendelt és előkészített mennyiséget nem veszi át kellő időben, a szállító jogosult a megrendelő költségére és felelősségére ezt a megrendelést tárolni és az áru legkésőbb kéthónapi tárolásáért költségeket elvárni, az ügyfél minden előzetes értesítése nélkül.

4. Több vagy kevesebb szállítmány a meghatározott kereteken belül megállapodás szerint történik. (mennyiség ± 10%, de legalább egy darab) Részszállítások engedélyezettek.

V. Fizetési feltételek

1. Eltérő megállapodás hiányában a számlákat a szolgáltatónak azonnal ki kell fizetni minden levonás nélkül.

2. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az 5.000 € rendelési érték fölötti tárgyak esetében egy 50%-os előlegre tartson igényt. A hátralévő összeg kifizetése a szállítási készség valamint az átvétel függvényében történik.

3.Amennyiben a fizetés késik, késedelmi kamat fizetése kötelező, amelynek mértéke megegyezik a folyószámlahitel kamatának mértékével, ezesetben 5 százalékponttal magasabb alapkamat kerül felszámolásra. A vevőnek megengedett annak bizonyítása, hogy a kár nem több mint 5 százalékponttal magasabb az alapkamatnál. Az Eladó jogosult annak bizonyítására, hogy egy nagyobb kár jött létre.
Továbbá minden emlékeztető és a behajtási költséget meg kell téríteni.

4. Az ideiglenes pénzügyi nehézségek nem mentesítik a fizetési kötelezettséget. A fizetés bizonyított, szándékos megtagadása esetén a vevő az ő személyes vagyonával vállalja a teljes felelősséget és ad biztosítékot, amíg az összes követelés teljes mértékben nem elégítődik ki.

5. A fizetési kötelezettségek be nem tartása, valamint körülmények, amelyek a szerződés megkötése után a szolgáltató tudomására jutnak, valamint a megindokolt kétség a megrendelő fizetőképességét illetően, a szolgáltató minden követelésének érvénybe lépését vonják maguk után, beleértve a kötelezettségek folyamatos változásait illetően is. Ebben az esetben a szolgáltató jogosult a szerződésből való visszalépésre, valamint az elszenvedett károk kártérítésének követelésére, kivéve, ha az ügyfél előre fizet, vagy kellő biztonságot bizonyít.

 

VI. A tulajdonjog fenntartása

1. A szolgáltató minden áruja egészen az áru és az üzletkötésből származó mindennemű követelés teljeskörű kifizetéséig, beleértve a jövőbeli elvárásokat, amelyek az egyidőben vagy később megkötött szerződésekből származnak, a szolgáltató tulajdonát képezik. Ez akkor is érvényes, ha a kifizetések külön kijelölt elvárásokra és követelményekre vonatkozik.

2. A folyószámla esetén a visszatartott tulajdon a szolgáltató követelményeinek biztosítékát képezi.

3. A megrendelő jogosult a fenntartott áru a szokásos üzletmenet során való továbbadására, azzal a feltétellel, hogy a szolgáltató tulajdonjogának fenntartását is továbbadja a jövőbeli ügyfeleknek. Biztonsági transzferek és ígéretek biztosítása nem megengedett. A harmadik személy beavatkozása vagy intézkedései, amelyek a szolgáltató tulajdonjogának fenntartására vonatkoznak, haladéktalanul közvetítődnek a szolgáltató fele. A megrendelő köteles saját költségére minden sürgős intézkedést végrehajtani, amelyek a szolgáltató jogainak védelmének érdekében történik. Ő következésképpen visszalép a fenntartott áru viszonteladási követelményeitől, a szolgáltatóval szemben levő minden járulékos jogokkal együtt, sőt függetlenül attól, hogy a fenntartott áru a feldolgozás után továbbértékesítődik. Tilos az ügyfélnek a további ügyfeleivel lemondó megállapodásokat kötni, amelyek bármilyen módon kizárják, vagy csorbíthatják a szolgáltató jogait. Az ügyfél szolgáltatóval szemben támasztott érvénytelen követelések visszavonására továbbra is az ügyfél jogosult. Ugyanakkor a szolgáltató fenntartja magának a jogot a követelések saját maga által történő visszavonására abban az esetben, amennyiben az ügyfél fizetésképtelen, vagy késik az összeg kifizetése. A szolgáltató kérésére az ügyfél a lemondott követeléseket és annak adósaira vonatkozó adatokat átadja és tudatja, az összeg beszedéséhez szükség minden adatot beszolgáltat, a hozzátartozó és szükséges dokumentumokat kézbesíti, valamint értesíti az adósokat a visszalépésről.

VII. Szavatosság/ Garancia

1. Az áru hibáit a szolgáltatónak írásban haladéktalanul jelezni kell, mégpedig az áru rendeltetési helyére való érkezése és kézhezvétele után legkésőbb egy héten belül.

2. A később fellépő, felismerhetetlenül megjelenő anyaghibáért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. Amennyiben indokoltak az igények, a szolgáltató jogosult, hogy a szükséges javításokat végrehajtsa. Az ügyfélnek pedig ésszerű, megfelelő határidőt kell biztosítania a szolgáltató számára. Az ügyfélnek akkor áll jogában kártérítést követelni a teljesítmény helyett vagy mellett csak és kizárólag, amennyiben az ügyfél megadta a szolgáltató számára a  háromszoros javítási lehetőséget. Ha a javítás nem sikerül, a vásárló kérheti a szerződés értékének változtatását vagy csökkentését. Minden más igény kizárt, különösen a kártérítési igények, különösen azon károk megtérítése, amelyek nem az árun magán történtek, vagyis következményi károk formájában jelentkeznek.

4. Garancia esetén a szállító átveszi a hibajavítás nyomán keletkezett költségek kötelezettségeit.

5. A szolgáltató kötelezett abban az esetben garanciát vállalni, szándékosság vagy  a szolgáltatás során történő súlyos gondatlanság esetén a beszállító vagy képviselője vagy alkalmazottja által a törvényi rendelkezések értelmében. A kártérítési jogosultság korlátozott az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértése során tanúsított súlyos gondatlanság esetén a szerződésre jellemző előrelátható károkra. További felelősségvállalás a szolgáltató részéről kizárt.

6. A szállított tárgyak által az ügyfél tulajdonain okozott károk esetén, pl. Más tárgyakon okozott károkért a felelősségvállalás és garancia teljesmértékben kizárt. Ez nem vonatkozik azon esetekre, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság áll fenn, vagy ha életsérülés, testi épség vagy egészségi állapot sérülése áll fenn.

7. Az 5. és 6. bekezdések szabályai kiterjednek a kártérítésre a szolgáltatás mellett és kártérítésre szolgáltatás helyett, függetlenül a jogi háttértől, különösen a hibák miatt, az adóssági kötelezettségek megsértéséből valamint nem engedélyezett, jogellenes cselekedetekből fakadó helyzetek esetén. Ezek akkor is érvényesek, amennyiben hiábavaló alkalmazásokra történik követelés.

8. A garanciális kötelezettség kizárt, amennyiben a szállított árun utólagosan az ügyfél által vagy jogosulatlan harmadik fél által beavatkozások történtek.

9.A beszerzési áron végrehajtott zálogjog gyakorlása valamint ellenkövetelések beszámítása a szolgáltatóval szemben nem megengedett.

VIII. A teljesítés helye és joghatóság

A teljesítés helye a szolgáltató székhelye. Igazságszolgáltatás és a joghatóság színhelye, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szolgáltató székhelye. Abban az esetben, amennyiben az ügyfél lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a panaszemeléskor ismeretlen, valamint abban az esetben, ha az ügyfél a szerződés megkötése után a lakóhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét a törvény hatáskörén kívül helyezte, az igazságszolgáltatás a szolgáltató székhelyén történik.

IX. Egyéb feltételek

Amennyiben valamelyik feltétele a jelen üzleti feltételeknek érvénytelenné válik, ez a fennmaradó szerződés jogosultságát valamint a további szerződéses feltételeket nem érinti.

 

 

 

 

Everything but standard
Display error.
Download
Adobe PDF Icon
Flyer sonderwerkzeug24.de

Keine Bilder vorhanden,